PGB Stappenplan

Stappenplan om een PGB aan te vragen:

1. Aanvragen van een indicatie

De overheid bepaalt de mate en frequentie van zorg die u nodig heeft. Voor huishoudelijke zorg ligt deze indicatie inmiddels bij de gemeente (WMO). Voor een indicatie van verpleging, verzorging en verblijft moet u bij het CIZ zijn.

2. De indicatiestelling

Met een zogenaamd indicatiebesluit wordt de hoeveelheid en de aard van de zorg vastgesteld. Om een indicatiebesluit op te kunnen stellen is er een gesprek met u nodig. Dit kan middels een persoonlijk of een telefonisch gesprek. Daarnaast is het voor de indicator ook mogelijk om informatie over u in te winnen bij andere (overheids)instanties of bij uw arts. Voor dat laatste moet u wel uw toestemming geven. Binnen de indicatiestelling wordt beschreven voor welke 7 zorgfuncties u geïndiceerd bent en hoeveel uren per functie het betreft. Ook wordt vastgesteld voor hoelang de indicatie vaststaat. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een herindicatie voordat die periode verlopen is. Als u het niet eens bent met de indicatie kunt u binnen zes weken na het besluit een bezwaarschrift indienen.

3. Beslissen PGB (Persoons Gebonden Bugdet) of ZIN (Zorg In Natura)

Op het moment dat het zogenaamde  indicatiebesluit gesteld is en u het rapport daarover ontvangen hebt, moet u een keuze maken. Wilt u zorg in nature, een PGB of een combinatie van die twee? U kunt per zorgfunctie bepalen of u het in natura of in PGB vorm wilt ontvangen. U kunt niet binnen 1 zorgfunctie een deel PGB en een deel in natura krijgen. Het PGB voor de WMO functie huishoudelijke zorg moet daadwerkelijk aan huishoudelijke zorg besteed worden. Binnen de andere onderdelen van uw PGB mag u zelf beslissen hoeveel u aan welk doel uitgeeft. Het budget van verzorging mag u bijvoorbeeld (deels) aanwenden voor verpleging, begeleiding , verzorging etc.

4. Toekenning van het PGB

Als u de indicatiepapieren heeft aangevuld en ondertekend wordt uw totale budget uitgerekend aan de hand van een schema met klassen en uren. Dit wordt het ‘bruto budget’ genoemd. U bent verplicht om een eigen bijdrage te betalen. Dit is mede afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Na aftrek van uw eigen bijdrage, wordt het zogenaamde ‘netto budget’ op uw rekening gestort.

5. Uitbetaling van het PGB

Het zorgkantoor en/of de gemeente keert u in voorschotten uit. U moet immers achteraf verantwoorden wat u met het geld gedaan heeft. Die uitbetaling kan per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar plaatsvinden. Dit hangt onder andere af van de hoogte van de uit te keren bedragen.

6. Zorg inkopen

U kunt nu op zoek gaan naar een hulpverlener. Bedenk dat u met de zorgverleners een zorgovereenkomst moet afsluiten. Hierin worden de soort zorg en de tarieven vastgelegd. Het zorgkantoor zal u een aantal standaardovereenkomsten toesturen. U kunt deze ook bekijken of downloaden op ons PGB Informatie Centrum. De verantwoording van het PGB naar het zorgkantoor toe, gebeurd door middel van het overleggen van facturen en bewijzen van betaling aan de zorgverleners.

7. Verantwoording

U bent verplicht om over uw uitgaven verantwoording af te leggen aan uw zorgkantoor. Meestal is dat eens per halfjaar of eens per jaar. Daarnaast moet u voor iedere afzonderlijke zorgverlener die niet bij u in dienst is, via het opting in systeem, een formulier invullen voor de belastingdienst. De verantwoording over het PGB en alle administratieve afhandelingen die daarmee gemoeid zijn dient u minimaal 7 jaar te bewaren. U hoeft overigens niet de volle 100% te verantwoorden aan het zorgkantoor. 1.5% van het budget, met een minum van €. 250 en een maximum van €. 1.250 is vrij besteedbaar.

8. Terugbetalen aan het zorgkantoor

Het geld dat u ontvangt vanuit het PGB is geld vanuit de AWBZ en valt onder de algemene middelen. Geld dat u niet heeft uitgegeven dient u terug te storten naar het zorgkantoor. Het is niet verstandig om een PGB aan te vragen als u schulden heeft die u moeilijk af kunt lossen. Schuldeisers kunnen namelijk beslag laten leggen op het geld dat voortkomt uit het PGB.